Algemene Voorwaarden Praktijk Panakeia

Kwaliteit staat bij praktijk Panakeia altijd voorop en daarom zijn er een aantal Algemene Voorwaarden van toepassing die je hierna rustig kunt lezen. Bij vragen stuur mij gerust een e-mail via info@praktijkpanakeia.nl

 

Definities & begrippen

Praktijk Panakeia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27346606

Klant is de persoon die met Praktijk Panakeia een overeenkomst is aangegaan. 

Praktijk Panakeia levert diensten op het gebied van klassieke Homeopathie, enneagramcoaching, NLP, opstellingen, Transactionele Analyse, voetreflexologie & workshops voor EHBO met Homeopathie en Enneagram.

Overeenkomst tussen Praktijk Panakeia en de client is schriftelijk en/of mondeling afgesproken. 

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Praktijk Panakeia gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, opdrachten & werkzaamheden. 

Door ondertekening van een overeenkomst, opdracht of contract met Praktijk Panakeia of door akkoord via e-mail verklaart de client dat hij/zij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord gaat. 

Praktijk Panakeia behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden in te toekomst aan te passen. 

 

Prijzen 

Op de facturen van Praktijk Panakeia staat duidelijk het tarief aangegeven voor het consult met het daarbij behorende nr. voor de zorgverzekering. 

De tarieven/prijzen staan ook vermeld op de website.

 

Facturering & Betalingsvoorwaarden

Door middel van een digitale factuur kan de klant aan Praktijk Panakeia het bedrag overmaken. 

Betalingen door de cliënt moeten uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum bij Praktijk Panakeia ook wel Wies Moes binnen zijn, tenzij anders vermeld op de factuur. 

Als de cliënt niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is de cliënt in verzuim en is hij/zij aan Praktijk Panakeia over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd. 

 

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer de client meer dan 2 dagen van tevoren zich schriftelijk bij Praktijk Panakeia afmeldt worden er geen kosten in rekening gebracht en kan de klant zijn/haar afspraak verzetten. 

Zegt de client schriftelijk af in minder dan 2 dagen van tevoren dan wordt er 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht. 

Een No Show betekent ook dat de klant 100% van het factuurbedrag moet voldoen. 

 

Inspanningsverplichting

Bij Praktijk Panakeia staat kwaliteit áltijd voorop. Zij zal haar uiterste best doen om al haar diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Praktijk Panakeia kan echter het resultaat van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door client gestelde doel niet garanderen. 

 

Rechten en plichten voor de klant

De client is verplicht deze Algemene Voorwaarden in acht te nemen en zich aan deze voorwaarden te houden.

De client voorziet Praktijk Panakeia van alle benodigde informatie, documenten en gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. 

Bij klachten dient de klant een e-mail naar Praktijk Panakeia te sturen waarin hij/zij zo duidelijk mogelijk uitlegt waar hij/zij ontevreden over is. 

Praktijk Panakeia zal dan binnen 14 dagen deze klacht in behandeling nemen en beantwoorden. Mocht de client en Praktijk Panakeia er samen niet uitkomen dan wordt het aan de geschillencommissie via de NVKH voorgelegd 

Maar laten we hopen dat het zover niet hoeft te komen.

 

Rechten en plichten voor Praktijk Panakeia

Praktijk Panakeia committeert zich aan de hoogste kwaliteit van haar praktijk door zich te blijven ontwikkelen in haar vakgebied.

Als het nodig is zal Praktijk Panakeia de cliënt doorverwijzen naar een arts of andere specialist. Hoe de overeenkomst voortgezet gaat worden zal met de klant besproken worden.  

Praktijk Panakeia werkt ook op haar eigen locatie. 

Praktijk Panakeia is bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 via e-mail, telefoon 079-3479572 of WhatsApp. 06-27128027 

Vragen worden binnen 24 uur beantwoord. Vragen op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend worden de volgende werkdag afgehandeld.  

 

Aansprakelijkheid

De client is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen groei. 

De overeenkomst tussen Praktijk Panakeia en de client valt onder een inspanningsovereenkomst. Praktijk Panakeia is nooit aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten. De client is zelf verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen groei. Toch doet Praktijk Panakeia haar best om de hoogste kwaliteit aan te bieden door zich te blijven ontwikkelen in haar vakgebied. 

 

 

Geheimhouding

Praktijk Panakeia is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar cliënten is bekend geworden. 

Praktijk Panakeia houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar client uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

 

 

 

 

 

 

Share

 

Nieuwsbrief


Praktijk Panakeia

Registertherapeut BCZ®, kijk voor meer informatie bij op de website van de RBCZ en de TCZ

Praktijk Panakeia is aangesloten bij NVKH, RBZC  en Quasir | Bekijk hier mijn Privacy Document en mijn Algemene Voorwaarden

Heeft u een klacht? Ga naar Geschilleninstantie Zorggeschil of naar Quasir

Renzo Pianolijn 9 | 2728 AD Zoetermeer | info@praktijkpanakeia.nl Tel: 079-34 79 572  

KvK: 27346606  | vrijgesteld van BTW